2021-10-27 23:53:01 Find the results of "

nghị quyết 1210

" for you

Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 phân loại đô thị

Nghị quyết số 1210/2016 hướng dẫn cách tính điểm theo thang điểm 100, khung điểm cho các tiêu chí. Đô thị được công nhận loại đô thị khi các tiêu chí đạt mức tối thiểu và tổng số điểm từ 75 điểm trở lên.

Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ...

Ngày 25/05/2016, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị, quy định việc phân loại đô thị được thực hiện bằng phương pháp tính điểm; điểm phân loại đô thị là tổng số điểm đạt được của các tiêu chí. Theo đó, đô thị đặc ...

Cơ sở dữ liệu Quốc gia Văn bản quy phạm pháp luật

Chủ tịch Úy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận đô thị loại V. Điều 12. Lập đề án phân loại đô thị. 1. Trách nhiệm lập đề án phân loại đô thị: a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập đề án phân loại đô thị cho các đô thị loại đặc biệt và loại ...

Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 phân loại đô thị

Nghị quyết s ố: 1210/2016/UBTVQH13 . Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2016. NGHỊQUYẾT . VỀPHÂN LOẠI ĐÔ THỊ . ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI.

Nội Dung Văn Bản 'Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13'

1210_2016_UBTVQH13(14491).pdf Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 Văn bản mới trong tháng Văn bản có hiệu lực trong tháng Văn bản hết hiệu lực trong tháng Tổng số công báo trong tháng: 6

Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc ...

Nghị quyết. Tệp đính kèm: nq.signed.pdf (1004194 Byte) Văn bản khác. Về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai (01/08/2021) Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo (01/08/2021) Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải ...

Sửa đổi, bổ sung nghị quyết về phân loại đô thị - Báo Kinh Tế ...

Theo đó, Nghị quyết 1210/2016//UBTVQH13 ngày 25/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị sau 5 năm tổ chức thi hành đã góp phần quan trọng trong công tác phát triển đô thị, là cơ sở để triển khai các dự án phát triển đô thị trên toàn quốc, nhưng trong quá trình thực hiện đã nảy sinh một số ...

Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 tiêu chuẩn đơn vị hành chính ...

4. Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị quyết này. 5. Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị đạt quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị. Điều 8.

Sửa đổi, bổ sung nghị quyết về phân loại đô thị

Bộ Xây dựng đã xây dựng xong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1210/20216/UBTVQH13 về phân loại đô thị và đang đẩy nhanh việc lấy ý kiến từ các bộ, ngành, địa phương có liên quan nhằm sớm hoàn thiện chuyển hồ sơ chuyển sang cơ quan có thẩm quyền thẩm định và chính thức trình ...

Nghị quyết 1213/2016/UBTVQH13 quy chế tổ chức hoạt động Đoàn ...

Xét đề nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Tờ trình số 32/TTr-MTTQ-BTT ngày 30 tháng 11 năm 2015, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm. Điều 2. 1.